Teeranat Kanjanauaksorn Foundation

Latest News:
Home ติดต่อเรา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์   ประธาน
ดร.ประภาภัทร นิยม   รองประธาน
รศ.ดร.โคทม อารียา   รองประธาน
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ        กรรมการ
สุรชัย ตรงงาม   กรรมการ
เรืองรวี เกตุผล   กรรมการ
สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง   กรรมการ
รศ.ดร.ฉันทนา หวันแก้ว   กรรมการและเหรัญญิก
นัยนา สุภาพึ่ง   กรรมการและเลขานุการ
รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ