Teeranat Kanjanauaksorn Foundation

Latest News:

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้าคว้าและเผยแพร่สิทธิความเสมอภาคทางเพศ การไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ใช้ความรุนแรง
2.จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางเศณษฐกิจและสังคมของแรงงานหญิง และประชาชนระดับพื้นฐาน
3.ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อการส่งเสริมสร้างสังคมที่มีเสรีภาพความเสมอภาคและความเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนผู้ประสบปัญหาจากการเลือกปฏิบัติหรือการใช้ความรุนแรง
4.ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน