Teeranat Kanjanauaksorn Foundation

Latest News:

กิจกรรม

กิจกรรม

1.ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงตามรัฐธรรมนูญและตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
a.รณรงค์ เผยแพร่ให้ประชาชนหญิง-ชาย ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของผู้หญิงตามรัฐธรรมนูญ
b.ให้คำปรึกษษกับประชาชนหญิง-ชาย ในการนำกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลมาดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรม
c.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนเพื่อศึกษาตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญ และหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
d.ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางเพศจากกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และนโยบายของรัฐ

2.ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนากลไก ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านความหลากหลายทางเพศ
a.จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านความเสมอภาคทางเพศ
b.รณรงค์ เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
c.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาลยุติธรรม ทนายความ อัยการ ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ เช่น ด้านสาธารณสุข / ด้านสวัสดิการสังคมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้านความเสมอภาคทางเพศ

3.รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสาธารณะเพื่องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้านความเสมอภาคทางเพศ