Teeranat Kanjanauaksorn Foundation

Latest News:

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - กันยายน 2540

จดหมายข่าวเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ
ปีที่ 2  ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - กันยายน  2540

สวัสดีค่ะ  สมาชิกเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ  และผู้หญิงที่สนใจในการเมือง  ทุกท่าน  การร่างรัฐธรรมนูญครั้งประวัติศาสตร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ประชาชนชาวไทยทั้งหญิงและชายกำลังรอคอยที่จะเห็น

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ซึ่งเป็นฉบับที่  16  ของประเทศไทย  ผ่านการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภา  เพื่อนำไปสู่การประกาศใช้บังคับ  เราคงจะได้เห็นสัญลักษณ์ของการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญตามสถานที่ต่าง ๆ  เช่น  ป้ายคำขวัญ  คำประกาศ  และสีเขียวตองอ่อน  ซึ่งเป็นสีที่แสดงถึงการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ปรากฏอยู่ทั่วไปในรูปแบบที่หลากหลาย

แม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะไม่ถูกใจทุกคนอย่างเต็มที่  หลายคนเห็นว่ายังมีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าจะแก้ไขได้ดีกว่านี้  แต่รัฐธรรมนูญตามร่างใหม่ที่ได้มาจากการทำงานอย่างหนักร่วมกันของสมาชิกสภาร่างฯ  และประชาชนผู้สนใจ  ทั้งที่รวมตัวเป็นองค์กรและที่ไม่เป็นองค์กร  ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดที่เคยมีมา  เราจะเห็นได้ว่า  ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อสิทธิของประชาชนและหน้าที่ของรัฐที่มีต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ  ต่างจากรัฐธรรมนูญอื่น ๆ ที่ผ่านมา  ซึ่งมักมีเนื้อหาหนักไปทางเป็นกฎหมายของรัฐ  มากกว่าที่จะเป็นกฎหมายของประชาชน  เพราะเน้นที่อำนาจรัฐและหน้าที่ของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญในยุคเผด็จการ

รัฐธรรมนูญตามร่างใหม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพ  เพิ่มขึ้นมากมายหลายมาตรา  และให้ความสำคัญกับการเข้าสู่อำนาจ  การตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ  มากขึ้น  ที่สำคัญคือ มีบทบัญญัติว่าด้วยการปกครอง  (มาตรา 276 - 280)  ศาลรัฐธรรมนูญ  (มาตรา 255 - 270)  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (มาตรา 199 - 200)  ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยขาด  ทั้ง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนั้น  

ยังให้ความสำคัญต่อความเป็นมนุษย์  ซึ่งถูกละเลยไปในยุคที่เงินกลายเป็นพระเจ้า  (มาตรา 4 , 26 และ 28)

บทบัญญัติเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกรังแกได้มีโอกาสต่อสู้ปกป้องสิทธิและประโยชน์ของตนได้ แต่จะเป็นจริงในทางปฏิบัติเพียงใดขึ้นอยู่อย่างมากกับกฎหมายประกอบที่จะออกตามมา และการใช้บังคับเราจึงอยากจะเห็นการออกกฎหมายต่าง ๆ  ของประเทศกระทำโดยผ่านการพิจารณาของบุคคลที่หลากหลาย  เพื่อให้แน่ใจถึงความถี่ถ้วนรอบด้านในการคำนึงผลจากการบังคับใช้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง  ซึ่งมักจะเป็นประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างจากชาย  ที่ผ่านมามีโอกาสร่วมในการร่างและพิจารณากฎหมายต่าง ๆ น้อยมากเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย  และกรรมาธิการซึ่งได้รับเลือกสรรมาโดย  ส.ส. และ ส.ว.  ก็มักจะเป็นเพศเดียวกัน  ทำให้กลายเป็นว่า  ผู้ชายคือผู้กำหนดกฎเกณฑ์  

ผู้หญิงคือผู้ที่ทำตาม  (เพราะผู้มีอำนาจมีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎหมายมากกว่าผู้ด้อยโอกาส) ตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่  มีกฎหมายมาตราหนึ่งบัญญัติว่า  “กฎหมายที่ประธานรัฐสภาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กโดยตรงหากมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จะต้องมีผู้แทนขององค์กรเอกชนด้านเด็กและสตรีเข้าร่วมพิจารณาด้วย”  ข้อนี้รัฐธรรมนูญเดิมไม่ได้กำหนดไว้  แม้ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติที่ใช้กันอยู่  คือให้ผู้หญิงมีโอกาสร่วมตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเกี่ยวกับเด็ก  ที่มักจะอยู่ในความดูแลของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  แต่สิ่งที่พวกเราคาดหวังไว้คือ  การให้ผู้หญิงได้เข้าไปมีส่วนพิจารณากฎหมายต่าง ๆ  ที่จะออกใช้บังคับในฐานะเจ้าของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้หญิงได้เข้าไปเป็นสมาชิกรัฐสภา  ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้หญิง

ทั่วประเทศจะร่วมแรงร่วมใจกันต่อไป  อย่างน้อยที่สุด  หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้และเปิดให้มีการเลือกตั้ง  ผู้หญิงก็น่าจะลงสมัครกันให้มาก  และช่วยกันเรียกร้องให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครหญิงอย่าให้มีข้ออ้างเกิดขึ้นได้อีกว่า  “ผู้หญิงไม่สนใจการเมือง”  “หาผู้สมัครหญิงไม่ได้”  หรือ  “ไม่รู้จะแต่งตั้งใคร  ไม่ทราบว่ามีผู้หญิงที่เหมาะสม”  ฯลฯ
การทำงานของพวกเราที่ผ่านมาได้รับการยอมรับค่อนข้างมาก  และที่แน่นอนก็คือผู้หญิงได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแล้วอย่างจริงจัง  เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้เกิดขึ้น  ซึ่งแม้พวกเราจะทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย  แต่ทุกคนก็ภูมิใจ

ในการประชุมระดับภูมิภาคของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนก่อน  ซึ่งมีการพูดถึงความสำคัญและความคืบหน้าของการปฏิบัติตามอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ  เราได้มีโอกาสเล่าให้ผู้หญิงในภูมิภาคเดียวกันฟังถึงความพยายามของเราในการต่อสู้เพื่อให้เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีผลดีต่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชายให้มากขึ้น  ปรากฏว่าที่ประชุมประทับใจและชื่นชมการทำงานของพวกเราทุกคน  และได้พร้อมใจกันปรบมือให้ผู้หญิงไทยที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมอย่างไม่ท้อถอย  แม้จะประสบกันปัญหาและอุปสรรคเพียงใด  จึงขอส่งผ่านความชื่นชมนี้มายังสมาชิกของเครือข่ายฯ  ทุกคน
ความภาคภูมิใจนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการเสียสละของผู้ที่ได้เริ่มงานต่อสู้เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ก่อน  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับงานที่เราได้มาสานต่อ  ในยุคต่อไป  ผู้หญิงต้องมีโอกาสที่ดีขึ้น  เพราะรัฐธรรมนูญใหม่ให้หลักประกันที่ดีขึ้นแก่ความเสมอภาคให้โอกาสประชาชนที่ถูกรังแกโดยผู้มีอำนาจและถูกเลือกปฏิบัติต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของตนได้มากขึ้น  

ผู้หญิงไทยในอนาคตจะต้องเข้าร่วมในการตัดสินใจในทุกระดับ  และจะมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศชาติ  ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ตาม  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ถูกกระทำ  หรือผู้รับภาระ  เท่านั้น  เพราะนั่นคือการส่งเสริมให้เกิดการเอาเปรียบ  ให้เกิดความไม่เท่าเทียม  และความไม่เป็นธรรม  ซึ่งทำลายสังคมของเราอยู่ในปัจจุบัน

ธีรนาถ  กาญจนอักษร
ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ

ภาพกิจกรรม ข่าวสารล่าสุด (News feed) เว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อเรา

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

whaf

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
สุขภาพ ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง และสิทธิในสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน
http://whaf.or.th/

   
sapaan

กลุ่มสะพาน
กลุ่มสร้างสื่อเพื่อความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ

http://www.sapaan.org/

 
rsat

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
เป็น องค์กรที่ทำงานในประเด็นความหลากหลายทางเพศ มีบุคลากรและเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและสร้างความเข้าใจต่อสังคม
http://www.rsat.info/trsf/  

   
nhrc

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคม ไทย” โดยยึดในหลักการเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเคารพคุณค่าแห่งสิทธิเสรีภาพตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในสังคม

http://www.nhrc.or.th/ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
เลขที่ 4 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม24 แขวง/เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร 02 868-4344 081 423-6896
โทรสาร 02 868-4344

Email: tkfthai@gmail.com